Ga naar de inhoud

Beknopt overzicht

 

 • Reservering: eerst controleren wij de reservering. Als alles akkoord is sturen we een bevestiging.
 • Betaling: bedragen onder de 750 euro worden via Tikkie in rekening gebracht, bedragen boven 750 euro middels een betaalverzoek. Aanbetaling is minimaal 25%. Uiterlijk 6 weken voor aankomst volledige bedrag.
 • Borgsom: de borgsom is 150 euro. Deze wordt (als alles in orde is) binnen 14 dagen na vertrek weer teruggestort.
 • Ontvangst sleutel: nadat de volledige betaling binnen is, sturen wij een instructie voor de sleutel. 
 • Annulering: de aanbetaling van 25% wordt niet teruggestort. Annulering tussen 6 weken en 30 dagen voor aankomst: 60% van de huursom teruggestort. Annulering tussen 30 en 7 dagen voor aankomst: 30% van de huursom teruggestort. Annulering later dan 7 dagen voor aankomst: geen teruggave huursom.
 • Verblijf/aankomst: minimaal 3 nachten in mid- of laagseizoen. In hoogseizoen verhuur per week (van maandag tot maandag). Op dag van aankomst: vanaf 16:00 uur beschikbaar. 
 • Aansprakelijkheid: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen.
 • Vertrek/schoomaak: Op dag van vertrek: het huis uiterlijk 13:00 uur volledig schoon achterlaten. Als de wens is om op de vertrekdag langer te blijven, kan dat door bij het boeken een extra nacht te reserveren. 

 

Uitgebreid overzicht

 

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Zeeduin 46’, staande en gelegen aan de Hogeweg 50a in Burgh Haamstede.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 1. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging, we controleren dan de aanvraag en als alles akkoord is sturen we een bevestiging van de boeking. Wij verzoeken u de gegevens op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. 
 2. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 25% van de huursom binnen 14 dagen na de bevesting te betalen. We sturen hiervoor een betaalverzoek. De andere 75% dient u 6 weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 6 weken voor de aankomstdatum moet u bij de bevestiging van de reservering 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 2. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 3. Bij niet tijdige betaling bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 150,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom moet tezamen met de tweede betaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning, niet schoonmaken en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt, een week voor de aankomstdatum gegevens over de sleutel. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 • Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning Zeeduin 46 wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering:

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De 25% aanbetaling van de huursom wordt bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tussen 6 weken en 30 dagen vóór de dag van aankomst wordt 60% van de huursom teruggestort.
 • Bij annulering tussen de 30 en 7 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom teruggestort.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst vind geen terugstorting van de huursom plaats.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en wordt geen huursom teruggestort.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf/aankomst in het vakantiehuis

 • Minimaal 3 nachten in mid- en laagseizoen
 • Minimaal 7 nachten in hoogseizoen (alleen van maandag tot maandag)
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. 
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast. 
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak, bedlinnengoed en toeristenbelasting.
 • Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). 
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 10 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

 • Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om uiterlijk 13:00 uur volledig schoon achter te laten. Als de wens is om op de vertrekdag langer te blijven, kan dat door bij het boeken een extra nacht te reserveren.
 • Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • BBQ schoonmaken na gebruik
 • Trampolinedoek terugplaatsen
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinstoelen in schuur en kussens in kussenbox
 • De vuilnisbakken geleegd
 • De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. 
 • Als bedlinnenpakket gehuurd: Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij de trap beneden
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Over deze site

We hebben deze site gemaakt om een beeld te geven van het vakantiehuis en jullie de mogelijkheid te bieden een reservering te plaatsen. Verder vind je hier praktische informatie en tips over de omgeving, om jullie verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

© All rights reserved

Made with ❤ by team Park Zeeduin